ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษฯ,ศึกษาสงเคราะห์,โรงเรียนเฉพาะความพิการ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม
4 ประชาสัมพันธ์ 3

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 08-0948-4445 และ 0 2288-5547 อีเมล : specialset2013@hotmail.com