ระบบสารสนเทศ

4 ประชาสัมพันธ์ 3

ศึกษาสงเคราะห์และเฉพาะความพิการ

-

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

-

โรงเรียนเรียนรวม

ขอให้สำนักงานพื้นที่การศึกษาพิเศษที่ได้รับการจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือนหลัง (วันที่ 1 เม.ย - 30 ก.ย. 2561) ครั้งที่ 1
ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศร 004007/01762 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2561 และ หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศร 04007/1735
ลงวันที่ 23 เม.ย. 2561
ให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการทำสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ค. 2561