...
รายงานข้อมูลนักเรียน ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ