...
รายงานข้อมูลสถานศึกษา ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ