รายงานข้อมูลนักเรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ

หน้าหลัก / รายงานข้อมูลนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ

รายงานปี 2566 (ภาคเรียนที่1)
ข้อที่ 1 จำนวนนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชน ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนและนักเรียนต่างชาติ ณ 31 กรกฎาคม 2566 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 2 จำนวนนักเรียนรับจริงแยกตามประเภทการรับบริการ(รับบริการในศูนย์,รับบริการนอกศูนย์)ณ 31 กรกฎาคม 2566 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 3 จำนวนนักเรียนรับจริงจำแนกตามประเภทความพิการ ณ 31 กรกฎาคม 2566 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 4 จำนวนเด็กพิการรับจริงของศูนย์การศึกษาพิเศษ (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2566) จำแนกตามช่วงอายุ
ข้อที่ 5 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2566 (6 เดือน)
ข้อที่ 6 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2566 (6 เดือน) จำแนกตามช่วงอายุ
ข้อที่ 7 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2566 (6 เดือน)
จำแนกตามประเภทความพิการและช่วงอายุ
     7.1 บกพร่องทางการเห็น
     7.2 บกพร่องทางการได้ยิน
     7.3 บกพร่องทางสติปัญญา
     7.4 บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
     7.5 บกพร่องทางการเรียนรู้
     7.6 บกพร่องทางการพูดและภาษา
     7.7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
     7.8 ออทิสติก
     7.9 ความพิการซ้อน
รายงานปี 2566 (ภาคเรียนที่2)
รายงานปี 2565 (ภาคเรียนที่1)
ข้อที่ 1 จำนวนนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชน ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนและนักเรียนต่างชาติ ณ 31 กรกฎาคม 2565 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 2 จำนวนนักเรียนรับจริงแยกตามประเภทการรับบริการ(รับบริการในศูนย์,รับบริการนอกศูนย์)ณ 31 กรกฎาคม 2565 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 3 จำนวนนักเรียนรับจริงจำแนกตามประเภทความพิการ ณ 31 กรกฎาคม 2565 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 4 จำนวนเด็กพิการรับจริงของศูนย์การศึกษาพิเศษ (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2565) จำแนกตามช่วงอายุ
ข้อที่ 5 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2565 (6 เดือน)
ข้อที่ 6 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2565 (6 เดือน) จำแนกตามช่วงอายุ
ข้อที่ 7 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2565 (6 เดือน)
จำแนกตามประเภทความพิการและช่วงอายุ
     7.1 บกพร่องทางการเห็น
     7.2 บกพร่องทางการได้ยิน
     7.3 บกพร่องทางสติปัญญา
     7.4 บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
     7.5 บกพร่องทางการเรียนรู้
     7.6 บกพร่องทางการพูดและภาษา
     7.7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
     7.8 ออทิสติก
     7.9 ความพิการซ้อน
รายงานปี 2565 (ภาคเรียนที่2)
ข้อที่ 1 จำนวนนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชน ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนและนักเรียนต่างชาติ ณ 31 มกราคม 2566 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 2 จำนวนนักเรียนรับจริงแยกตามประเภทการรับบริการ(รับบริการในศูนย์,รับบริการนอกศูนย์)ณ 31 มกราคม 2566 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 3 จำนวนนักเรียนรับจริงจำแนกตามประเภทความพิการ ณ 31 มกราคม 2566 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 4 จำนวนเด็กพิการรับจริงของศูนย์การศึกษาพิเศษ (ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2566) จำแนกตามช่วงอายุ
ข้อที่ 5 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 (6 เดือน)
ข้อที่ 6 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 (6 เดือน) จำแนกตามช่วงอายุ
ข้อที่ 7 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 (6 เดือน)
จำแนกตามประเภทความพิการและช่วงอายุ
     7.1 บกพร่องทางการเห็น
     7.2 บกพร่องทางการได้ยิน
     7.3 บกพร่องทางสติปัญญา
     7.4 บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
     7.5 บกพร่องทางการเรียนรู้
     7.6 บกพร่องทางการพูดและภาษา
     7.7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
     7.8 ออทิสติก
     7.9 ความพิการซ้อน
รายงานปี 2564 (ภาคเรียนที่1)
รายงานปี 2564 (ภาคเรียนที่1)
ข้อที่ 1 จำนวนนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชน ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนและนักเรียนต่างชาติ ณ 31 กรกฎาคม 2564 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 2 จำนวนนักเรียนรับจริงแยกตามประเภทการรับบริการ(รับบริการในศูนย์,รับบริการนอกศูนย์)ณ 31 กรกฎาคม 2564 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 3 จำนวนนักเรียนรับจริงจำแนกตามประเภทความพิการ ณ 31 กรกฎาคม 2564 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 4 จำนวนเด็กพิการรับจริงของศูนย์การศึกษาพิเศษ (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2564) จำแนกตามช่วงอายุ
ข้อที่ 5 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2564 (6 เดือน)
ข้อที่ 6 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2564 (6 เดือน) จำแนกตามช่วงอายุ
ข้อที่ 7 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2564 (6 เดือน)
จำแนกตามประเภทความพิการและช่วงอายุ
     7.1 บกพร่องทางการเห็น
     7.2 บกพร่องทางการได้ยิน
     7.3 บกพร่องทางสติปัญญา
     7.4 บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
     7.5 บกพร่องทางการเรียนรู้
     7.6 บกพร่องทางการพูดและภาษา
     7.7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
     7.8 ออทิสติก
     7.9 ความพิการซ้อน
รายงานปี 2564 (ภาคเรียนที่2)
ข้อที่ 1 จำนวนนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชน ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนและนักเรียนต่างชาติ ณ 31 มกราคม 2565 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 2 จำนวนนักเรียนรับจริงแยกตามประเภทการรับบริการ(รับบริการในศูนย์,รับบริการนอกศูนย์)ณ 31 มกราคม 2565 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 3 จำนวนนักเรียนรับจริงจำแนกตามประเภทความพิการ ณ 31 มกราคม 2565 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 4 จำนวนเด็กพิการรับจริงของศูนย์การศึกษาพิเศษ (ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2565) จำแนกตามช่วงอายุ
ข้อที่ 5 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 (6 เดือน)
ข้อที่ 6 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 (6 เดือน) จำแนกตามช่วงอายุ
ข้อที่ 7 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 (6 เดือน)
จำแนกตามประเภทความพิการและช่วงอายุ
     7.1 บกพร่องทางการเห็น
     7.2 บกพร่องทางการได้ยิน
     7.3 บกพร่องทางสติปัญญา
     7.4 บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
     7.5 บกพร่องทางการเรียนรู้
     7.6 บกพร่องทางการพูดและภาษา
     7.7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
     7.8 ออทิสติก
     7.9 ความพิการซ้อน
รายงานปี 2563 (ภาคเรียนที่1)
ข้อที่ 1 จำนวนนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชน ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนและนักเรียนต่างชาติ ณ 31 กรกฎาคม 2563 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 2 จำนวนนักเรียนรับจริงแยกตามประเภทการรับบริการ(รับบริการในศูนย์,รับบริการนอกศูนย์)ณ 31 กรกฎาคม 2563 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 3 จำนวนนักเรียนรับจริงจำแนกตามประเภทความพิการ ณ 31 กรกฎาคม 2563 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 4 จำนวนเด็กพิการรับจริงของศูนย์การศึกษาพิเศษ (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2563) จำแนกตามช่วงอายุ
ข้อที่ 5 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2563 (6 เดือน)
ข้อที่ 6 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2563 (6 เดือน) จำแนกตามช่วงอายุ
ข้อที่ 7 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2563 (6 เดือน)
จำแนกตามประเภทความพิการและช่วงอายุ
     7.1 บกพร่องทางการเห็น
     7.2 บกพร่องทางการได้ยิน
     7.3 บกพร่องทางสติปัญญา
     7.4 บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
     7.5 บกพร่องทางการเรียนรู้
     7.6 บกพร่องทางการพูดและภาษา
     7.7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
     7.8 ออทิสติก
     7.9 ความพิการซ้อน
รายงานปี 2563 (ภาคเรียนที่2)
ข้อที่ 1 จำนวนนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชน ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนและนักเรียนต่างชาติ ณ 31 มกราคม 2564 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 2 จำนวนนักเรียนรับจริงแยกตามประเภทการรับบริการ(รับบริการในศูนย์,รับบริการนอกศูนย์)ณ 31 มกราคม 2564 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 3 จำนวนนักเรียนรับจริงจำแนกตามประเภทความพิการ ณ 31 มกราคม 2564 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 4 จำนวนเด็กพิการรับจริงของศูนย์การศึกษาพิเศษ (ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2564) จำแนกตามช่วงอายุ
ข้อที่ 5 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 (6 เดือน)
ข้อที่ 6 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 (6 เดือน) จำแนกตามช่วงอายุ
ข้อที่ 7 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 (6 เดือน)
จำแนกตามประเภทความพิการและช่วงอายุ
     7.1 บกพร่องทางการเห็น
     7.2 บกพร่องทางการได้ยิน
     7.3 บกพร่องทางสติปัญญา
     7.4 บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
     7.5 บกพร่องทางการเรียนรู้
     7.6 บกพร่องทางการพูดและภาษา
     7.7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
     7.8 ออทิสติก
     7.9 ความพิการซ้อน
รายงานปี 2562 (ภาคเรียนที่1)
ข้อที่ 1 จำนวนนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชน ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนและนักเรียนต่างชาติ ณ 31 กรกฎาคม 2562 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 2 จำนวนนักเรียนรับจริงแยกตามประเภทการรับบริการ(รับบริการในศูนย์,รับบริการนอกศูนย์)ณ 31 กรกฎาคม 2562 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 3 จำนวนนักเรียนรับจริงจำแนกตามประเภทความพิการ ณ 31 กรกฎาคม 2562 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 4 จำนวนเด็กพิการรับจริงของศูนย์การศึกษาพิเศษ (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2562) จำแนกตามช่วงอายุ
ข้อที่ 5 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2562 (6 เดือน)
ข้อที่ 6 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2562 (6 เดือน) จำแนกตามช่วงอายุ
ข้อที่ 7 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2562 (6 เดือน)
จำแนกตามประเภทความพิการและช่วงอายุ
     7.1 บกพร่องทางการเห็น
     7.2 บกพร่องทางการได้ยิน
     7.3 บกพร่องทางสติปัญญา
     7.4 บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
     7.5 บกพร่องทางการเรียนรู้
     7.6 บกพร่องทางการพูดและภาษา
     7.7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
     7.8 ออทิสติก
     7.9 ความพิการซ้อน
รายงานปี 2562 (ภาคเรียนที่2)
ข้อที่ 1 จำนวนนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชน ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนและนักเรียนต่างชาติ ณ 31 มกราคม 2563 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 2 จำนวนนักเรียนรับจริงแยกตามประเภทการรับบริการ(รับบริการในศูนย์,รับบริการนอกศูนย์)ณ 31 มกราคม 2563 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 3 จำนวนนักเรียนรับจริงจำแนกตามประเภทความพิการ ณ 31 มกราคม 2563 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้อที่ 4 จำนวนเด็กพิการรับจริงของศูนย์การศึกษาพิเศษ (ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2563) จำแนกตามช่วงอายุ
ข้อที่ 5 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 (6 เดือน)
ข้อที่ 6 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 (6 เดือน) จำแนกตามช่วงอายุ
ข้อที่ 7 จำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 (6 เดือน)
จำแนกตามประเภทความพิการและช่วงอายุ
     7.1 บกพร่องทางการเห็น
     7.2 บกพร่องทางการได้ยิน
     7.3 บกพร่องทางสติปัญญา
     7.4 บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
     7.5 บกพร่องทางการเรียนรู้
     7.6 บกพร่องทางการพูดและภาษา
     7.7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
     7.8 ออทิสติก
     7.9 ความพิการซ้อน
รายงานปี 2561 (ภาคเรียนที่1)
ตารางที่ 3 สรุปจำนวนนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชน ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนและนักเรียนต่างชาติ ณ 31 กรกฎาคม 2561 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ตารางที่ 11 สรุปจำนวนนักเรียนรับจริงแยกตามประเภทการรับบริการ(รับบริการในศูนย์,รับบริการนอกศูนย์)ณ 31 กรกฎาคม 2561 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ตารางที่ 14 สรุปจำนวนนักเรียนรับจริงจำแนกตามประเภทความพิการ ณ 31 กรกฎาคม 2561 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
รายงานจำนวนเด็กพิการรับจริงของศูนย์การศึกษาพิเศษ (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2561) จำแนกตามช่วงอายุ
รายงานจำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2561 (6 เดือน)
รายงานจำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2561 (6 เดือน) จำแนกตามช่วงอายุ
รายงานปี 2561 (10 ธันวาคม)
รายงานปี 2561 (ภาคเรียนที่2)
ตารางที่ 3 สรุปจำนวนนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชน ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนและนักเรียนต่างชาติ ณ 31 มกราคม 2562 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ตารางที่ 11 สรุปจำนวนนักเรียนรับจริงแยกตามประเภทการรับบริการ(รับบริการในศูนย์,รับบริการนอกศูนย์)ณ 31 มกราคม 2562 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ตารางที่ 14 สรุปจำนวนนักเรียนรับจริงจำแนกตามประเภทความพิการ ณ 31 มกราคม 2562 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
รายงานจำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 (6 เดือน)
จำนวนนักเรียนพิการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษระบุความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/2562 (ข้อมูล ณ 31 ม.ค 2562)
รายงานจำนวนนักเรียนออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา 2561
รายงานปี 2560 (ภาคเรียนที่1)
รายงานปี 2560 (ภาคเรียนที่2)
ตาราง 3 สรุปจำนวนนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชน ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนและนักเรียนต่างชาติ ณ 31 มกราคม 2561 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ตารางที่ 11 สรุปจำนวนนักเรียนรับจริงแยกตามประเภทการรับบริการ(รับบริการในศูนย์,รับบริการนอกศูนย์)ณ 31 มกราคม 2561 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ตารางที่ 14 สรุปจำนวนนักเรียนรับจริงจำแนกตามประเภทความพิการ ณ 31 มกราคม 2561 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
รายงานจำนวนเด็กนักเรียนพิการมารับบริการของศูนย์ฯ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 (6 เดือน)
รายงานจำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 (6 เดือน) จำแนกตามช่วงอายุ
รายงานจำนวนนักเรียนออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานปี 2559 (ภาคเรียนที่ 2)
รายงานปี 2559 (ภาคเรียนที่ 2)
รายงานปี 2558 (ภาคเรียนที่ 1)
รายงานปี 2558 (ภาคเรียนที่ 2)
รายงานปี 2557 (ภาคเรียนที่1)
รายงานปี 2557 (ภาคเรียนที่2)