รายงานนักเรียน ของโรงเรียนปกติทั่วไปจัดการเรียนรวม

หน้าหลัก / รายงานนักเรียนของโรงเรียนปกติทั่วไปจัดการเรียนรวม

รายงานปี 2558
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม แยกภูมิภาค ระดับชั้น เพศ ประเภทความพิการ ข้อมล ณ 10 พ.ย. 2558
รายงานการยืนยันข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ข้อมล ณ 10 พ.ย. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม แบ่งตามประเภทความพิการ เพศ แยกระดับชั้น ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวมแยกเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งตามประเภทความพิการ เพศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวมแยกเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งตามประเภทความพิการ เพศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1
รายงานจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวมแยกเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งตามประเภทความพิการ เพศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1